Regulamentul oficial al campaniei promoționale Moșu vine cu AutoVip

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE
Campania promoțională ”Moșu vine cu Autovip!” (denumită în continuare “Campania”) este organizată de:

  1. S.C. GANDALAGI S.R.L., cu sediul în str. Anghel Saligny, nr. 5E, Focșani, jud. Vrancea, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J39/8/2009, având C.U.I. RO24950350, (denumită în continuare “Organizator”).
  2. S.C. COCKTAIL ADVERTISING S.R.L., cu sediul social în mun. Oradea, str. Corneliu Coposu, nr. 21, bl. A15, sc. B, et. 2, ap. 16, cod de înregistrare fiscală 357639, având număr de ordine la Oficiul Registrului Comerțului J5/508/07.03.2016, (denumită în continuare “Agenția”).
  3. S.C. EXPRIMA COMMUNICATIONS S.R.L., cu sediul în București, Aleea Banu Udrea, Nr. 10, Bl. V102, Sc. A, Parter, Ap. 3, Sector 3, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/17561/2008, având C.U.I. 24604853, (denumită în continuare “Agenția parteneră”).

Decizia de derulare a Campaniei conform regulilor din prezentul regulament (denumit în continuare „Regulamentul Oficial”), este finală și obligatorie pentru participanți. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, prin întocmirea unui act adițional la prezentul regulament, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare după data publicării actului adițional ce conține aceste modificări.

SECȚIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL
Campania este organizată în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor pe piață, republicată în Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007.

SECȚIUNEA 3. LOCUL DE DESFĂȘURARE ȘI DURATA CAMPANIEI PROMOȚIONALE
Campania este organizată și se desfășoară pe întreg teritoriul României în perioada 22.11.2018 ora 10:00:00 ora României – 22.12.2018 ora 20:00:00 ora României, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial. În situația în care Organizatorul decide să scurteze / să prelungească aceasta Campanie, acest fapt va fi adus la cunoștință publică.

Campania se desfășoară în mediul online, pe pagina de Facebook AutoVip – în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

SECȚIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE
Campania este deschisă participării tuturor persoanelor fizice, cu domiciliul/reședința în România, cu vârsta de minim 18 ani (împliniți până la data începerii Campaniei), care respectă termenii și condițiile prezentului Regulament Oficial (denumite în continuare „Participanți”).

Nu pot participa la această Campanie promoțională angajații, colaboratorii sau personalul subcontractat ai Organizatorului și ai celorlalte companii implicate în organizarea și derularea Campaniei promoționale, inclusiv agențiile partenere, precum și rudele de gradul I ale acestora.

Participarea la această Campanie implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a prezentului Regulament Oficial.

SECȚIUNEA 5. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE
Organizatorul Campaniei, prin Agenție sau Agenția parteneră, va publica pe pagina de Facebook AutoVip o serie de postări publice de campanie, prin care va solicita participanților să se înscrie la campanie, printr- un comentariu, cu datele de rezervare și călătorie pentru oricare dintre cursele de transfer aeroport efectuate de Organizator, în perioada 22.11.2018 – 22.12.2018.

Participanții trebuie să:

  1. Dețină un cont în rețeaua de socializare Facebook și să acceseze pagina de Facebook AutoVip în perioada de desfășurare a campaniei, 22.11.2018 – 22.12.2018
  2. Să răspundă printr-un comentariu la oricare dintre postările publice de campanie publicate de Organizator și identificate ca atare. 
  3. Să menționeze în comentariul lor: numele, prenumele, data și traseul cursei efectuate de Organizator, la care au luat parte în calitate de pasageri. 
  4. Să confirme, în cazul în care au fost selectați drept Câștigători, datele și modalitatea de primire a Premiului.

La finalul campaniei vor fi aleși prin tragere la sorți, cinci câștigători și zece rezerve. Tragerea la sorți va fi efectuată în termen de o zi de la finalul campaniei.

Câștigătorii vor fi anunțați printr-un comentariu la postarea de concurs și/sau un mesaj privat, urmând ca aceștia să contacteze Organizatorul într-un mesaj privat, în care să furnizeze următoarele informații: numele complet, adresa completă pentru livrare, numărul de telefon și adresa de email. Adresa de livrare furnizată de câștigători trebuie să se afle pe teritoriul României.

SECȚIUNEA 6. PREMIILE CAMPANIEI PROMOȚIONALE Premiile oferite în cadrul prezentei Campanii constau în:

  • 1 x Sacul Moșului (tabletă, 2 vouchere de călătorie dus-întors pentru orice cursă efectuată de Organizator, prosecco, dulciuri, jucării).
  • 4 x premii constând într-un voucher de călătorie dus dus-întors pentru orice cursă efectuată de Organizator și o sticlă de prosecco). Valoarea totală a premiilor este de 599 RON (TVA inclus). Premiile vor fi livrate câștigătorilor doar la o adresă validă de pe teritoriul României. Acolo unde situația permite, premiile vor fi înmânate personal de către Organizator.

SECȚIUNEA 7. ACORDAREA PREMIILOR
Câștigătorii vor fi anunțați de Organizator, prin intermediul Agențiilor implicate, printr-un mesaj de pe pagina de Facebook AutoVip, în care vor fi rugați să trimită în maximum 24 de ore, printr-un mesaj privat, datele pentru validare (numele complet, adresa validă de livrare, număr de telefon și adresă de email). Premiul va putea fi livrat prin curier sau prin colaboratorii Organizatorului. Organizatorul, prin intermediul colaboratorilor săi, poate solicita, la recepția premiului, efectuarea unei fotografii și completarea procesului verbal de predare-primire, precum și acordul câștigătorului ca imaginea sa să poată fi folosită în scop de marketing și promovare a prezentei Campanii, pe pagina de Facebook AutoVip.

SECȚIUNEA 8. RĂSPUNDEREA
Organizatorul nu își asumă răspunderea și nu va fi considerat parte în cazurile referitoare la dreptul de proprietate asupra premiului. Niciun litigiu referitor la dreptul de proprietate asupra premiului nu va afecta principiul conform căruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul persoanei care respectă prevederile acestui Regulament Oficial și prezintă documentele corespunzătoare. Din momentul primirii premiilor de către câștigători Organizatorul nu mai răspunde de integritatea acestora.

Organizatorul Campaniei va acorda premiul numai Participanților care au luat parte la Campanie și care au participat conform mecanismului descris mai sus.

Organizatorul își asumă răspunderea pentru calitatea sau viciile premiilor acordate în aceasta Campanie. Câștigătorii premiilor oferite în cadrul acestei campanii promoționale nu au posibilitatea de a primi contravaloarea în bani a premiilor sau schimbarea acestora cu alte bunuri și nici să solicite schimbarea parametrilor / caracteristicilor premiilor.

În cazul în care Organizatorul constată că un câștigător nu a îndeplinit și/sau nu a respectat condițiile stipulate de prezentul Regulament Oficial, Organizatorul își rezervă dreptul de a suspenda oricând drepturile și beneficiile ce revin câștigătorului, fără ca Organizatorul să datoreze vreo despăgubire sau plată respectivului câștigător. În cazul în care Organizatorul constată asemenea situații după ce premiul a fost deja acordat, respectivul câștigător va restitui Organizatorului valoarea premiului și cheltuielile aferente suportate de Organizator în legătură cu acesta.

Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea Campaniei și/sau a Organizatorului ori costurile aferente acestei Campanii. Organizatorul își rezervă dreptul de a exclude definitiv din rândul participanților orice persoană care, prin comportamentul fraudulos, afectează bunul mers al Campaniei. Încercarea de fraudă va rezulta în descalificarea respectivului participant pentru întreaga Perioadă a Campaniei și implicit acesta nu va mai avea dreptul de a primi niciun premiu. În cazul în care sunt identificate persoane care au influențat sau care au facilitat câștigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere angajarea răspunderii respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

SECȚIUNEA 9. ÎNCETAREA CAMPANIEI
Prezenta Campanie poate înceta numai în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majoră*, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a o continua.

*Forță Majoră, convenită ca fiind evenimentul imprevizibil și de neînlăturat, petrecut după intrarea în vigoare a prezentului Regulament Oficial și care împiedică partea sau părțile să-și îndeplinească obligațiile contractuale, exonerează de răspundere partea care o invocă, pe durata de existență a cazului de Forță Majoră, confirmat de Camera de Comerț și Industrie a României.

Dacă o situație de forță majoră, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voința sa, împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului Oficial și continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform art.1082 și 1083 Codul Civil. În cazul în care invocă forță majoră, Organizatorul este obligat să comunice existența acesteia participanților la Campanie, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la apariția cazului de forță majoră.

SECȚIUNEA 8. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Prin prezentul regulament, organizatorul și societățile comerciale implicate în organizarea campaniei se obligă să respecte prevederile legislației privind protecția datelor cu caracter personal, cuprinse în Regulamentul UE 697/2016 al Parlamentului European și al Consiliului European, din data de 27 aprilie 2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Organizatorul este operatorul datelor cu caracter personal. Agenția a fost desemnată de Organizator să prelucreze datele cu caracter personal ale câștigătorilor, în contextul organizării și desfășurării campaniei, în calitate de împuternicit.

Categorii de persoane vizate
Organizatorul va prelucra datele personale ale următoarelor categorii de persoane vizate:
a) Participanții la campanie
b) Participanții la campanie, desemnați câștigători ai premiilor

Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal sunt prelucrate în următoarele scopuri:
a) Organizarea și desfășurarea campaniei și acordarea premiilor câștigătorilor, utilizarea datelor cu caracter personal ale câștigătorilor în scopuri promoționale și publicitare în legătură cu selecția și anunțarea câștigătorilor, transmiterea de comunicări comerciale precum oferte privind serviciile organizatorului, invitații la concurs, loterii publicitare, chestionare sau alte comunicări similar (consimțământul persoanelor vizate)
b) Plata impozitelor și a contribuțiilor aferente și raportarea lor către autoritățile publice competente (obligația legală)
c) Soluționarea oricăror plângeri cu privire la organizarea și desfășurarea campaniei și acordarea premiilor(interesul legitim)

Destinatarii datelor cu caracter personal
Organizatorul prelucrează datele cu caracter personal pe care participanții la campanie le furnizează direct. Organizatorul poate transmite aceste date către:
a) Furnizori ai serviciilor aferente activităților de marketing și publicitate (agenții de marketing sau publicitate)
b) Furnizori ai serviciilor de curierat
c) Autorități publice, dacă dezvăluirea are la bază un temei juridic adecvat

Transferul datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal ale participanților nu se vor transfera către alte state.

Durata de păstrare a datelor
Datele cu caracter personal sunt păstrate pe durata necesară îndeplinirii scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retenția lor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile. Datele colectate pentru scopul campaniei vor fi stocate pe durata acesteia, plus o perioadă suplimentară de 60 de zile. Datele câștigătorilor pentru care Organizatorul are obliația de raportare și plată a taxelor și impozite vor fi păstrate pentru arhivare conform regulilor financiar contabile, pentru o durată de 10 ani.

Drepturilor persoanelor vizate
Conform legii, persoanele vizate beneficiază de o serie de drepturi:
a) Informarea persoanei vizate cu privire la identitatea operatorului și a reprezentanților cestuia, scopul prelucrării datelor, destinatarii datelor și existența drepturile prevăzute de lege, precum și a condițiilor în care acestea pot fi exercitate
b) Dreptul de acces. Orice persoana vizata are dreptul de a obține de la operator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta. Operatorul este obligat, in situația in care prelucrează date cu caracter personal care privesc solicitantul, sa comunice acestuia categoriile de date prelucrate, scopul, perioada prelucrării, existența dreptului la rectificare, ștergere sau restricționare a prelucrării.
c) Dreptul la rectificare a datelor. Persoanele vizate pot solicita modificarea datelor lor personale incorecte sau, după caz, completarea datelor incomplete.
d) Dreptul la ștergere. Persoanele vizate pot solicita ștergerea datelor personale când acestea:
    – Nu mai sunt necesare pentru scopurile colectării și prelucrării
    – Și-au retras consimțământul pentru prelucrarea datelor
    – Datele sunt prelucrate contrar legii 
    – Datele trebuie șterse conform legislației în vigoare 

e) Retragerea consimțământului și dreptul la opoziție. Persoanele vizate își pot retrage oricând consimțământul cu privire la prelucrarea datelor personale prelucrate pe în temeiul consimțământului. De asemenea, se pot opune oricând prelucrărilor în scopuri de marketing.
f) Restricționare prelucrării poate fi solicitată de persoanele vizate în următoarele situații:
    – Atunci când se contestă corectitudinea datelor, pentru perioada care permite organizatorului să verifice exactitatea datelor în cauză
    – Dacă prelucrarea este ilegală, iar persoanele vizate se opun ștergerii
    – Dacă operatorul nu mai are nevoie de date pentru prelucrare, dar persoanele vizate le solicită pentru o acțiune în instanță
    – Dacă persoanele vizate s-au opus prelucrării, pentru intervalul în care se verific dacă interesul legitim al operatorului prevalează asupra drepturilor persoanelor vizate
g) Dreptul la portabilitate. Persoanele vizate pot solicita operatorului să le furnizeze datele cu caracter personal într-o formă structurată, utilizată frecvent, ce poate fi citită în mod automatizat.

Pentru exercitarea drepturilor menționate la punctele a-g de mai sus, persoanele vizate pot trimite o solicitare la adresa office@autoviplimo.com sau în scris, la adresa: Str. Anghel Saligny, nr 5E, Focșani, Vrancea, SC Gandalagi SRL.

SECȚIUNEA 10. LITIGII
Eventualele litigii apărute între Organizator și Participanții la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente din România.

SECȚIUNEA 11. REGULAMENTUL OFICIAL
Participanții acestei Campanii Promoționale sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament Oficial. Regulamentul de participare/desfășurare a Campaniei Promoționale este disponibil, în mod gratuit, oricărui solicitant, pe pagina de Facebook AutoVip.

Orice modificare a regulilor de participare la Campanie, a modului de desfășurare a acesteia, a perioadei valabilității acesteia, va fi anunțată public de Organizator.

Organizatorul nu își asumă nicio responsabilitate cu privire la modul de promovare a prezentei campanii de către terțe persoane sau societăți.

Call Now Button